Šio mėnesio žinia

 

 

 

Spalio 1, 2005

 

Jėzus

 

Aš noriu, kad Mano mylimi apaštalai patirtų didį džiaugsmą. Pasaulis kėsinasi iš Dievo vaikų atimti džiaugsmą, tačiau visvien džiaugsmas yra skirtas jiems. Pasaulis kviečia sielas susitelkti ties patogumais ir žemiškais turtais. Aš prašau, kad susitelktumėte ties tarnyste. Tarp šių dviejų krypčių yra ženklus skirtumas. Ar ne taip? Aš paaiškinsiu, kodėl susitelkimas ties tarnyste neša tau džiaugsmą. Jei kasryt atsibudęs prisieki Dievui savo atsidavimą, tu pradedi dieną su nusiteikimu tarnauti, o ne su nuostata, kad tau turi tarnauti kiti. Taip tu priimi savo dieną kaip galimybę dirbti dangui ir dangaus vaikams – savo broliams ir seserims. Su tokiu nusiteikimu tu  pradedi dieną kaip tarnas. Dienos eigoje atsirandant progoms pagelbėti, paguosti ar tiesiog būti pakančiu savo broliams ir seserims, į jas tu žvelgi ne kaip į apsunkinimą, pramogų bei patogumų sutrukdymą, bet kaip į prašymą, ateinantį tiesiai nuo Dievo Sosto. Dievo prašymo įvykdymas tau suteikia džiaugsmą. Tu tarnauji dangui, o Mes vykdome savo dalį – teikiame džiaugsmą. Jei visi Dievo vaikai taip gyventų, žemėje būtų daug džiaugsmo, o per tą džiaugsmą ateitų ramybė. Nes apaštalas nesipiktina, jei tarnystė sukelia jam sunkumų. Apaštalas į pasaulio sunkumus ir netgi skausmą atsiliepia ramiu pasitikėjimu. Jis neužsipuola kitų. Jis nemaištauja. Jis yra ramus. Pasaulis keičiasi, keičiantis nors vienai sielai. Prisijunkite prie Manęs dabar ir įsipareigokite skleisti ramybę pasaulyje. Per jus Aš siunčiu ramybę, Mano mylimi apaštalai.

 

 

 

 

 

Sausio 1, 2009

Jėzus

Brangūs apaštalai, šiandien Aš noriu jums suteikti dangiškąjį padrąsinimą. Tačiau dažnai jūs jaučiatės praradę drąsą. Nors tokia patirtis yra neišvengiama jūsų gyvenimo žemėje dalis, noriu, kad žinotumėte, jog jums nešant šį kryžių, Aš esu su jumis. Kai jaučiatės praradę drąsą, kalbėkite su Manimi apie savo jausmus ir jūs išgyvensite šiuos etapus saugiai ir jausitės patogiau. Jei kalbėsitės su Manimi, jūs lengviau suprasite, kad drąsos praradimas kyla ne iš dangaus, o iš jūsų žmogiškumo. Kitaip tariant, tai, kaip jūs jaučiatės praradę drąsą, nėra tikslus atspindys to, ką dangus jaučia jūsų, jūsų tarnystės ir jos veiksmingumo atžvilgiu. Gali būti, kad iš dangiškos perspektyvos jums viskas einasi tobulai, o jūs dėl daugelio priežasčių to nežinote. Galbūt mes leidžiame jums patirti kančios kryžių tam, kad jums ir pasauliui būtų teikiama nauda. Jūs jaučiatės praradę drąsą, o dangus drąsos nepraranda. Iš tiesų, dažnai būna, kad dangus yra pamalonintas jūsų ištikimybės kančios akivaizdoje. Į žmogišką drąsos praradimą reikia žvelgti su Manimi, Jėzumi, tam, kad suprastumėte šio nudrąsinimo priežastį ir naudą. Pavyzdžiui, tas, kuris dėl ligos kenčia kūno skausmus ir negalią gali teisėtai jaustis praradęs drąsą. Kovodamas ligoje apaštalas tesupranta, kad jis gauna malones sau ir kitiems. Mylimieji apaštalai, įsileiskite Mane į savo kovas. Jos palengvės. Aš jus padrąsinsiu, jei liksite vienybėje su Manimi.

 

 

 

 

 

Vasario 1, 2009

Jėzus

Brangiausi apaštalai, su kokia meile dangus jums padeda sunkiuose darbuose. Jei jūs ramiai atliekate vieną po kitos savo užduotis suprasdami, kad dangus yra su jumis, jūs nesijaučiate prislėgti. Kita vertus, jei pamirštate, kad dangus yra su jumis, o jūs esate tik didžiulio plano dalis, jūs galite pasijusti prislėgti ir neturintys to, kas reikalinga įvykdyti jums paskirtą Mano plano dalį. Aš sutvarkiau jūsų gyvenimą taip, kad kiekvieną akimirką jūs galėtumėte gyventi su Manimi. Aš turiu viską ko jums reikia kiekvieną jūsų gyvenimo akimirką. Jūsų tarnystė yra svarbi dangui. Tokia svarbi, kad dangus nerizikuotų palikdamas jus be malonių, būtinų įvykdyti kiekvieną mūsų jums paskirtą užduotį. Sunkiai dirbate? Nešate sunkų kryžių? Nerimaujate dėl savo mylimųjų? Esate vieniši? Aš turiu malonių jums.  Aš turiu tai, ko jums reikia būti šventais ir tai, ko jums reikia tam, kad kiti galėtų semtis iš jūsų šventumo. Aš esu čia su tavimi, darbuojuosi per tave ir šalia tavęs. Aš esu tvirtas. Aš nesusvyruosiu, brangus apaštale. Aš nepakeisiu savo nuomonės apie tave. Myliu tave šiandien. Myliu tave jau seniai. Aš tave pažįstu. Aš žinau, ko tau reikia. Tu darai pažangą. Tavo noras būti tyloje, skaityti Mano žodžius ir nuolat prisiminti Mano meilę tau, suteikia Man laimės. Leisk Mano malonėms suteikti tau laimę. Leisk Mano malonėms palengvinti tau širdį. Taip, yra darbo, kuris turi būti atliktas, bet ne be džiaugsmo. Taip, yra kryžius, kuris turi būti nešamas, bet ne be pasitikėjimo. Tu susirūpinęs dėl savo mylimųjų, bet Aš taip pat jais rūpinuosi bei laiminu tavo pastangas ir maldas už juos. Galbūt jautiesi vienišas, brangus apaštale, bet tu nesi vienas. Džiūgauki. Aš esu su tavimi.

 

 

 

 

 

Kovo 1, 2009

 

Jėzus

 

Mano vaikai, jūsų darbai skleidžiasi priešais jus. Kiek yra tarnaujančių? Kiek yra tokių, kurie priešinasi Mano valiai? Aš noriu, kad jūs nugręžtumėte savo žvilgsnį, jei matote žmones, kurie jums atrodo Man netarnaujantys. Noriu, kad galvotumėte tik apie Mano valią jums šią akimirką. Tai jus apsaugos nuo daugelio pagundų. Dienos pabaigoje Man paklausus: „Ar šiandien gerai Man tarnavai?“, jūs galėsite paprastai atsakyti: „Taip, Viešpatie. Aš dariau, ką galėjau.“ Tuomet pamiršite savo rūpesčius ir ilsėsitės. Mylimieji Dievo apaštalai, nesileiskite blaškomi kitų žmonių. Aš suprantu, kad jums tai nelengva. Žinau, kad jie jus liūdina. Bet jei pagalvosite apie tai, kaip Aš noriu, kad matytumėte kitus žmones, jums bus lengviau. Aš noriu, kad matytumėte aplinkinius kaip piligrimus, keliaujančius Manęs link. Galiausiai juk tokie jūs ir esate. Ar galite paneigti kitų poreikį palaipsniui judėti tobulumo link, jei ir patys tai darote? Jūs tobulėjate, o tai reiškia, kad esate netobuli. Kodėl turėtų būti kitaip jus supantiems? Jūs pasitikite Mano mylinčia užuojauta, Mano atlaidumu ir Mano nekintančiu švelnumu. Taip yra, nes jūs Mane pažįstate. Jei kiti nepažįsta Manęs taip gerai kaip jūs, jie pasitiki Manimi mažiau. Jei jie pasitiki Manimi mažiau, jie patiria apsunkinančią baimę, virstančia nuolat didėjančiu skausmu . Jei Mano apaštalai supras, kad baimė būti nemylimu yra didžiulio skausmo šaltinis, jie, kaip ir Aš, žvelgs į kitų klaidas su užuojauta.  Taip, žmonijos skausmas gali būti numalšintas tik su mylinčia užuojauta. Tam Aš jus ir siunčiu. Jūs einate į pasaulį su gydančia dangaus užuojauta. Mano apaštalai, galbūt jūs nepatiriate užuojautos iš kitų. Galbūt jums reikia užuojautos, o jaučiate tik pasmerkimą. Aš pasakysiu du pastebėjimus apie tai. Pirma, noriai prašykite supratimo iš kitų šventų apaštalų ir nuolankiai priimkite tai, ką jie jums siūlo. Antra, klauskite Manęs ar Aš jus teisiu, ar esu jums šiurkštus. Jūs žinote, kad ne.  Aš esu patenkintas jūsų ištikimybe ir tarnyste. Esu pamalonintas jūsų maldomis bei tylos ieškojimu. Aš taip puikiai darbuojuosi jūsų sielose kai Man leidžiate. Esu pilnas užuojautos jums. Aš džiaugiuosi jūsų pastangomis mylėti aplinkinius ir siekti šventumo. Džiaugiuosi jumis ir jūsų atsidavimu Man. Šiandien labai rimtai jus raginu pasitikėti Manimi ir Mano planu jums.

 

 

 

 

 

Balandžio 1, 2009

 

Jėzus

 

Mano mylimieji apaštalai, prašau, žinokite, kad per jus pasaulis gauna nuolatinį malonių srautą. Jūs to pasiekiate taip dosniai  tarnaudami. Jūsų dosnumas užpelno kitiems didžias tvirtumo ir ramybės, meilės ir tiesos, atsivertimo ir iškentėjimo malones. Pamatę kaip dangus panaudojo jūsų tarnystę, jūs džiaugsitės taip nuosekliai ir noriai tarnavę. Mano draugai, jūs neturite būti blaškomi jausmų. Jūsų jausmai yra tarsi vėjyje blaškomi šapeliai – taip greitai jie praeina. Nesikamuokite. Leiskite pagundoms paprastai praeiti pro šalį, sutelkdami savo dėmesį į tiesą: jūs esate Mano šventoje draugijoje. Jei taip darysite, blaškysitės mažiau. Jūs sakysite: „Šiandien aš esu liūdnas, rytoj būsiu laimingas, poryt jausiu baimę, o po to patirsiu džiaugsmą. Koks skirtumas. Svarbiausia, kad esu vienybėje su Jėzumi ir tarnauju Jo karalystei.“ Taip, šiuo metu yra daug tokių, kurie jaučiasi taip blaškomi savo jausmų, kad net abejoja savo apsisprendimu tarnauti. Tai yra aukščiausias gundymo lygmuo. Jei Aš nebūčiau norėjęs, kad tarnautumėte, nebūčiau kvietęs jūsų į tarnystę. Man reikia, kad Mano išrinktieji būtų tvirtai apsisprendę nešti kitiems Mano šviesą. Tiktai taip pasaulyje gali tęstis atnaujinimas. Atiduokite savo jausmus Man. Kai jausmai verčia jus abejoti, ateikite pas Mane ir mes kartu juos peržiūrėsime vieną po kito. Jei stebėsite savo jausmus Mano draugijoje, jūs pamatysite, kad jie jokiu būdu nekeičia tiesos: jūs esate sukurti Man tarnauti ir jūsų tarnystė Man reikalinga. Prašau, būkite ištikimi savo apsisprendimui tarnauti dangui, kol gyvenate žemėje. Jei liekate ištikimi, Aš galiu per jus daug nuveikti. Aš kreipiu visus jūsų gyvenimo įvykius. Mes vaikštome kartu, ir kartu Mes nugalėsime visus gundymus.

 

 

 

 

 

Gegužės 1, 2009

 

Jėzus

 

Kiek kartų Aš į jus kreipiausi: „Mano mažieji apaštalai“.  Ar kada esu jus vadinęs: „Mano didieji apaštalai“? Kaip jūs manote, kodėl vadinu jus „mažais“? Aš jums pasakysiu. Todėl kad kiekvienas apaštalas tampa mažu per savo troškimą tarnauti. Jis tampa mažu tam, kad būtų pašlovintas Dievas. Jei asmuo tarnauja Man, jis nori tik Mano šlovės. Jei asmuo tarnauja Man, jis trokšta būti žmonių tarnu, o ne jų šeimininku. Vaduose nuolankumo troškimas turi būti dar stipresnis, kad vadovas nepamanytų vadovaujantis pats, nes tai prieštarautų Mano didžiajai vilčiai, kad Aš, Jėzus, vadovauju per žmogų. Šiuo metu  Aš ketinu siųsti daug vadovų. Jūs juos atpažinsite iš jų tarnystės dvasios. Jūs juos atpažinsite iš jų nuolankumo. Jūs juos pažinsite, nes jie jums padės galvoti apie Mane ir apie tai ko Aš iš jūsų noriu. Nė vienas žmogus neturi teisės į priklausančią Dievui šlovę. Nė vienas žmogus nėra šios šlovės vertas. Šiandien taip kalbu vien tam, kad kiekvienas žmogus savo pašaukimą į tarnystę suprastų kaip pašaukimą į šventumą. Noriu, kad kiekvienas žmogus teiktų Man garbę už per jį į pasaulį siunčiamą gėrį. Ar suprantate, mažieji apaštalai? Aš jums primenu, kad visas gėris ateina iš Manęs tam, kad nebūtumėte gundomi išdidumu dėl didžių vaisių, ateinančių iš Manęs per jūsų tarnystę ir įsipareigojimą Man. Svarbu, kad kiekvienas apaštalas save stebėtų  ir atpažintų išdidumo ženklus. Labai rimtai šiandien jūsų to prašau. Mes kartu darbuojamės malonių laiku, ir šios malonės atsiskleis ne jūsų, bet Mano galia. Mažieji apaštalai, nemanykite, kad Jėzus jus bara. Ne. Aš jums padedu save stebėti, siekdamas užkirsti kelią sunkumams gręsiantiems jūsų šventumui ir Mano planui. Aš kasdien padėsiu jums šioje srityje, jei Manęs prašysite. Prašykite Manęs, kad atsiųsčiau Šventąją Dvasią, kai bijote, kad jus kankina išdidumas. Aš tai padarysiu, nes jus myliu ir todėl, kad išdidumas paverčia jus be galo liūdnais. Išdidumas yra didysis džiaugsmo naikintojas. Jūs, Mano gražieji apaštalai, turite teisę į džiaugsmą, ir šiandien Aš siunčiu jums savo džiaugsmą. Viskas gerai. Mes kartu dirbame tobulindami jūsų sielas.

 

 

 

 

 

Birželio 1, 2009

Jėzus

Brangūs apaštalai, Aš prašau, kad jūs kasdien sau primintumėte, kad Aš per jus dalyvauju istorijoje. Tai, kas ateina iš Manęs, gali būti tiktai gera. Kai matote gerumą ir švelnumą, jūs turite dėkoti Man.  Kai matote gailestingumą ir užuojautą, jūs turite dėkoti Man. Šie dalykai gimsta danguje ir yra atnešami į žemę per dalyvavimą tų, kurie bendradarbiauja su malone. Visuomet yra tokių, kurie tvirtina dalyvaujantys malonėje, bet iš tiesų joje nedalyvauja. Taip pat yra tokių, kurie tvirtina Mane atstūmę, bet dalyvauja malonėje leisdami gėriui per juos tekėti. Kaip painu tai gali atrodyti Mano vaikams. Brangūs vaikai, galiausiai visa tai bus aišku: kiekvienas žmogus privalo atsakyti taip arba ne kiekvieną akimirką. Būkite budrūs pasirinkdami savo dienose. Būkite budrūs rodydami pavyzdį kitiems savo pasirinkimais tarp gėrio ir blogio. Pastebėkite taiką, kurią Aš jums atnešu kai renkatės gėrį. Mano apaštalai, jūs Manęs ilgitės, Aš žinau. Jūs ilgitės Mano sugrįžimo į pasaulį per visuotinį taikos Dvasios priėmimą. Kaip patenkinti šį ilgesį? Aš jums pasakysiu. Tam, kad numalšintumėte iš gėrio alkio kylantį skausmą, jūs privalote nešti gėrį kitiems. Kalbėkite apie gėrį. Švęskite gėrį. Džiaukitės gėriu ir stenkitės kiek galėdami jame dalyvauti padėdami Mano atnaujinimui. Taip jūs žinosite, kad niekada nebūnate bejėgiai prieš blogį. Jūs suprasite, kad Aš turiu gydančią galią, taip, ir Aš galiu leisti šiai galiai tekėti per kiekvieną asmenį, kuris priima atsakomybę nešti Mane kitiems. Aš esu jumis patenkintas, Mano mylimieji apaštalai, nes jūs priimate savo užduotis. Su kokiu dėkingumu Aš klausausi kai jūs kiekvieną dieną prisiekiate savo atsidavimą. Kaip Aš jumis pasitikiu. Akimirką pamąstykite apie tai, ką Aš nuveikiau per jūsų bendradarbiavimą.  Ar esate geri kitiems? Ar siekiate šventumo? Ar skleidžiate Mano užuojautos žinią? Tu esi vienas iš jų. Dabar pamąstykite apie daugelį kitų Mano pašauktųjų į tarnystę šiuo laiku. Pamąstykite apie visus tuos, kuriuos Aš šaukiu į tarnystę per tavo tarnystę. Pagalvokite apie gydančias malones, srūvančias per Mano gailestingumą. Mano draugai, viskas yra gerai, atnaujinimas tęsiasi.

 

 

 

 

 

Liepos 1, 2009

Jėzus

Mano brangieji apaštalai, kokie dėkingi jūs būsite dėl Mano jums suteiktų galimybių tarnauti. Žvelgdami į savo laiką žemėje, jūs matysite, kad Mano jums suteiktos galimybės būti apaštalais ir tarnauti kitiems iš tiesų yra Mano didžiausias gailestingumo jums aktas. Jūs matote, kad tarnystė Man reikalauja pasiaukojimo. Jūs matote, kad dažnai ši tarnystė sukelia jums kančių, ir galbūt manote, jog be tokio pašaukimo gyventi būtų lengviau. Tiesa, kad savo dienoje neatsiliepdami į Mano šaukimą tarnauti, jūs dažnai galite sumažinti savo kentėjimus. Visiems aišku, kad tarnaujant Jėzui Kristui, padidėja ir pašaukimas aukotis. Aš tai pripažįstu, ir prašau, kad ir jūs tai pripažintumėt. Jūs aukojate Man savo dieną, o Aš nukreipiu jus nuo dalykų, kurie suteiktų jums tik akimirksnio pasitenkinimą, ir prašau, kad atsisakytumėte jo dėl kitų. Tokiais jūsų gyvenimo momentais gali atrodyti, kad jūs kažką prarandate. Bet jūs nematote, kad, kuo labiau savęs atsižadėdami atsiduodate Mano šaukimui ir Man tarnaujate, tuo daugiau malonės gaunate. Jūs atsižadate žemiškų malonumų, o gaunate nuolatinį dangiškų džiaugsmų srautą. Palyginkite šiuodu. Žemiški malonumai tęsiasi tik akimirką, o dangiškieji – visą amžinybę. Galbūt jūs nesuprantate skirtumo. Tik danguje jūs tobulai viską suprasite. Tačiau nepamirškite, kad dangiškieji džiaugsmai per jus ateina kitiems ir suteikia palaiminimą ne tik jums, bet ir visiems jus supantiems. Jūsų siela yra atvira priimti dangiškas malones ne tik jums, bet ir visam pasauliui. Įsivaizduokite, kokia graži dangui yra siela, atsivėrusi dangiškoms malonėms. Dėkoju už jūsų pagalbą dangui. Ačiū, kad padedate jus supantiems. Ačiū, kad padedate Man. Nepaisant jūsų kentėjimo ir pasiaukojimo, vieną dieną jūs Man dėkosite, kad leidau jums dalyvauti šiame atnaujinime.

 

 

 

 

 

Rugpjūčio 1, 2009

Jėzus

Brangiausieji apaštalai, dėkoju jums, kad stengiatės dėl Manęs. Ar matote savo darbo vaisius? Galbūt ne. Galbūt jūs tarnaujate, vykdote savo įsipareigojimus ir nesuprantate, kaip per jūsų tarnystę Aš laiminu pasaulį. Girdžiu jūsų atodūsius. Aš esu su jumis jūsų netikrumuose. Žmogiškumui būdingi netikrumai. Žmogiškumui būdingos abejonės. Esama ir baimių; ir kiekvienas žmogus kurią dieną patirs sunkumą savo širdyje. Nė vienas šių išgyvenimų neturėtų jūsų įtikinti, kad jūsų tarnystė nenaudinga. Nė vienas iš jų neturėtų jūsų atitraukti nuo uolaus evangelinės žinios atstovavimo. Matote, ši žinia yra daug didesnė už kiekvieną iš jūsų. Tačiau kiekvienas jūsų yra nepakeičiamas. Evangelijos tiesa skleidžiasi pasaulyje, kuris ilgisi tiesos net tada, kai ją ir atmeta. Tu, mylimas apaštale, dalyvauji šioje sklaidoje. Tu jausi nuovargį savo kūne ir sieloje.  Tu aukosiesi. Jei nebūtų aukos ir tu nejustum jokio krūvio, tai būtų pagrindas susirūpinti, nes gyventi evangelija ir ją skelbti yra darbas. Kai jauti nuovargį, atmink, kad ir Aš jaučiau nuovargį. Niekuomet neatskirk savo kentėjimų nuo Manųjų  ir tu jausi ramybę net ir nešdamas savąją kryžiaus dalį dėl šio laikmečio. Aš esu su tavimi, Aš tave myliu ir stiprinu. Visuomet tave stebiu. Kai tau Manęs reikės ypatingai, tu turėsi Mane su visomis tau reikalingomis malonėmis. Nieko nebijok. Tavo Jėzus tavęs niekuomet neapleis.

 

 

 

 

 

Rugsėjo 1, 2009

Jėzus

Brangūs apaštalai, primenu jums, kad prašytumėte dangaus jums reikalingų malonių. Tam, kad dirbtumėte pagal Mano planą vienybėje su Mano valia, jūs turite būti pripratę prašyti viso, ko jums reikia. Šis nuolatinis pagalbos prašymas padeda jums pažinti vienybę, kurioje jūs tarnaujate. Tokiu būdu jūs pradėsite suprasti, kad iš jūsų pačių niekas, išskyrus jūsų sutikimą tarnauti, neateina. Žinoma, jūs gausite reikalingas malones, su kuriomis ateis ir nuolankumas, nes jūs matysite ryšį tarp jūsų prašymų ir dangaus atsakymų. Jei dangus jums suteikia viską, ko reikia tam, kad atliktumėte dangaus jums paskirtas užduotis, tai reiškia, kad jūs negalite prisiimti sau nuopelnų už pasiekimus. Galbūt jūs sakysite, kad jau visa tai darote. Aš jums sakau, kad noriu, jog padidėtų tiek jūsų priklausymas nuo dangaus, tiek ir jūsų supratimas apie šį priklausymą. Kiekvieną dieną prašykite dangaus pagalbos. Darykite tai visą dieną. Mano mylimi apaštalai, Aš ruošiu jus naujam laikotarpiui, kuris atneš jums džiaugsmą, nes tarnausite ramybėje ir visiškai pasitikėdami. Kodėl vaikas turėtų nerimauti, jei tėvas pasirūpina kiekvienu jo poreikiu. Iš tiesų, jūs esate suvienyti su dangumi. Aš tik siekiu įdiegti jumyse didesnį šios vienybės suvokimą. Aš, jūsų Jėzus, prašau jūsų atsidavimo ir pasiaukojimo, tai tiesa. Bet Aš turiu tam priežastį, o jūsų atsidavimas ir pasiaukojimas atneša naudą. Prašau, rūpinkitės Mano interesais savo dienoje, o Aš saugosiu jūsų ketinimus. Skleiskite džiaugsmą ir gerumą. Skleiskite pasitikėjimą Dievu, kuris niekada nepaliks savo vaikų.

 

 

 

 

 

Spalio 1, 2009

Jėzus

Mano brangūs vaikai, Aš esu su jumis. Aš įdėmiai stebiu jūsų kovas siekiant šventumo. Dažnai jūs nesate tikri dėl savo dvasinės būklės. Jūs stengiatės tarnauti, bet dažnai laikotarpis, kuriuo jūs tarnaujate, sukelia jums vidinius prieštaravimus. Tačiau yra dalykų, su kuriais visi žmonės susiduria nežiūrint to, kuriuo istorijos laikotarpiu jie gyvena. Pirmiausia, dangaus ir pasaulio keliai visuomet skirsis. Šie du keliai visuomet išsiskirs, nors kartais jie bus šalia vienas kito. Galiausiai kiekvienas žmogus turės pasirinkti. Kiekvienas žmogus daugiau ar mažiau kovos, rinkdamasis gėrį vietoj blogio, o po to jis vėl turės pasirinkti Mano planą jo gyvenimui  vietoj savo paties plano. Tolimesni pasirinkimai reikalauja vis didesnio budrumo, nes žmogus turi rinktis Mano planą kiekvieną dieną, kiekvienoje užduotyje ir netgi kiekvieną akimirką. Galbūt tu sakysi, brangus apaštale, kad pašaukimas tyrinėti savo kasdieninius veiksmus žmogui yra sunkus. Tu gali sakyti, kad iš tavęs daug reikalaujama. Tu teisus. Aš, Jėzus, prašau iš tavęs daug. Aš prašau tavo visiško atsidavimo ir darau tai be atsiprašymų. Brangiausi apaštalai, jei jūs Man visiškai atsiduosite, nebus jokių ribų tam, ką galėsiu per jus nuveikti. Pažvelk į savo gyvenimą. Tu ištarei Man taip daugelyje dienų. Patyrinėk, ką Aš nuveikiau su tavo taip. Pagalvok apie tai, ką Aš nuveikiu su tokia daugybe atsidavusių Dievo vaikų, kurie noriai leidžiasi vedami Išganytojo, savo Karaliaus. Aš kuriu meilės santvarką. Aš kuriu santvarką, per kurią sugrįžta daugelis. Iš tiesų, jūsų širdys, atviros ir pripildytos Mano meile, šaukia kitus. Jūs perduodate Mano kvietimą tiems, kurie jaučiasi atskirti. Jei jie galės būti priimti į jūsų širdis nors akimirksniui ir patirti Mane ir Mano meilę, jie turės drąsos tiesiogiai prie Manęs prieiti ir Mane priimti. Prašau, tarnaudami neskaičiuokite aukų. Pasaulio pagarbos praradimą laikykite nieku. Skaičiuokite tik sielas, kurios yra paguostos ir nuramintos. Tebūna jums svarbi atgaila ir išgijimas daugybės sielų, kurios atgavo vienybę su dangumi. Tebūna tau svarbus nuolankumas, kurį Aš tau suteikiu, brangus apaštale,  nes tu pradedi mokytis tikrojo šventumo. Aš esu tavo Karalius. Galiu tau duoti bet ką. Aš renkuosi tau duoti ramybę ir šventumą. Renkuosi tave paversti ryžtingu tarnu. Priimk Mano valią savo gyvenime ir tu atsiversi visoms tau dangaus sukauptoms malonės.

 

 

 

 

 

Lapkričio 1, 2009

Jėzus

Mano brangiausias apaštale, kaip pamalonintas Aš esu tavo pastangų. Ar pasakyti tau viską, kas Mane taip džiugina? Aš esu pamalonintas, nes tu priimi Mano žodžius į savo širdį. Aš pamalonintas, nes priimdamas Mano žodžius į savo širdį, tu priimi Mano malones į savo gyvenimą. Daugelis priartėja ir nutolsta Mano tarnystėje. Bet tu taip nedarai. Tu pasilieki tarnystėje Man. Visą amžinybę Aš tau rodysiu savo dėkingumą. Kai Aš kalbu apie tarnystę, tu, be abejonės, ją supranti praktiškai. Tu mąstai apie darbą – dangaus darbą, apimantį užduotis, kurias tu atlieki Man ir Mano vardu dėl kitų. Tai yra gerai. Man taip  reikia norinčių Man dirbti. Bet kai kalbu apie tarnystę, noriu, kad tu galvotum ir apie meilę. Matai, mums reikia, kad būtų tiesiami tiltai, kuriais Dievo vaikai saugiai  pereitų į Mano Širdį. Tačiau kvietimas pereiti tiltu nuo atsiskyrimo į Dievo meilę bus perduodamas per tavo meilę ir Mano buvimą tavo širdyje. Mano meilė liesis iš tavęs į kitus ir jie supras, kad žaizdos, dėl kurių jie kenčia, yra gydomos meile. Žaizdos nyksta meilės akivaizdoje. Meilė, kuri kyla iš Manęs, visuomet yra nesavanaudiška. Ji yra rami, o ne triukšminga. Ji kantriai laukia ir yra pasirengusi priimti kančią dėl didesnio sielos gėrio. Šis gėris visuomet yra sielos sutaikymas su Manimi, bet šis susitaikymas tarp Kūrėjo ir kūrinio yra labai asmeniškas ir jis vyksta sielos gelmėse. Brangiausi Dievo vaikai, jūs esate išrinkti priimti Mano meilę ir naudoti ją tam, kad trauktumėte kitus sugrįžti pas Mane. Aš įdėmiai stebiu, kaip tu kovoji siekdamas šventumo. Įdėmiai stebiu, kaip tu tobulėji. Aš esu su tavimi tavo kentėjimuose; kiekvienam tarnaujančiam apaštalui Aš leidžiu patirti vienišumą, nes tik per šį vienišumą tu suprasi, kaip labai tau Manęs reikia. Tuomet veiklos audroje tavo vienišumas tampa dangiškuoju uostu, per kurį tu gauni malones pasauliui. Aišku, kad tu kenti. Kai sugrįši pas Mane amžinybei, tu pamatysi, kad tavo kentėjimas, priimtas Mano vardu, prisidėjo prie ne tik prie Mano, bet ir prie tavo intencijų išpildymo. Būk ramus, mažasis apaštale. Aš dalyvauju viskame, kas vyksta tavo gyvenime. Aš esu su tavimi. Aš niekada tavęs nepaliksiu.

 

 

 

 

 

Gruodžio 1, 2009

Jėzus

Mano brangus apaštale, tu turi atminti, kad mes esame kartu. Kartais, kai esi pavargęs, tu meldiesi mėgindamas suprasti savo gyvenimo situacijas. Tai darydamas, prašau, atmink, kad Aš esu su tavimi. Tu nesi atskirtas nuo Manęs, kai ieškai atsakymų. Jei priminsi sau, kad Aš nesu nuo tavęs atsiskyręs, tu ieškosi tiesos ramiau ir labiau pasitikėsi, kad yra atsakymai į daugybę tavo gyvenimo dilemų. Prašau, nesirūpink, jei melsdamasis jautiesi išsiblaškęs. Išnaudok tą laiką pokalbiui su Manimi. Pasakyk Man, kas tave trikdo ir mes kalbėsimės apie tai. Mes juk esame drauge: Aš esu čia. Jei koks nors nuodėmingas polinkis tave neramina, klausk Manęs, ką apie tai manau. Klausk, kokie yra Mano pastebėjimai. Tu, Mano mylimas apaštale, tyrinėji Mano gyvenimą ir tai, kaip Aš elgiausi su kitais žmonėmis. Kadangi tu trokšti Mane pažinti, tu esi arti Mano Širdies, o kaip tik šio artumo kitiems trūksta. Aš tau duosiu atsakymus, kurių tu ieškai; atsakymus į tavo dvasinę būklę ir nuorodas, kaip tau elgtis kiekvienoje tavo gyvenimo situacijoje. Mes nesame atsiskyrę. Mes esame kartu. Didžiuliai rūpesčiai tau sukeltų problemų tik tokiu atveju, jei turėtum surasti šventą išeitį vienas, arba jei tau reikėtų įveikti kažkurį savo gyvenimo etapą be Manęs. Aš tau pažadu, kad būsiu su tavimi, ir, kad tavo gyvenimo įvykių pasekmės sutaps su Mano valia. Aš negaliu tau pažadėti, kad savo žmogiškume tu visuomet džiaugsiesi Mano valia, ypač jei tau tai sukels kančią. Bet Aš pažadu, kad didžiausias gailestingumas bus suteiktas per tavo įsipareigojimą likti vienybėje su Manimi. Viskas gerai. Aš esu su tavimi. Šiuo šventu Advento laikotarpiu Aš būsiu dosnus savo mylimiems apaštalams. Visuomet suprask, kad Aš su tavimi. Kai žvalgaisi aplinkui, matyk Mano akimis. Tai suteiks tau supratimą, užtikrinantį tavo ramybę. Viskas gerai. Per jūsų širdis kūdikis grįžta kaip karalius.

 

 

 

 

 

Sausio 1, 2010

Jėzus

Yra daugybė skirtingų būdų meilei išreikšti. Vienas būdų, kuriais Aš perteikiu meilę savo apaštalams, yra Mano nuolatinis buvimas su jais. Aš siūlau jums savo dangiškąją draugiją kasdieną, kiekvieną akimirką. Aš siūlau jums nuolatinį srautą meilės, kuri gydo ir ramina, sutvirtina ir veda. Kai Man leidžiama, Aš padedu apaštalui suderinti savo požiūrį su Manuoju, kuris labai skiriasi nuo požiūrio to, kuris Mane pamiršo ar atmetė Mano draugiją. Su Manuoju požiūriu ateina ramus pasiryžimas. Dienos eina viena po kitos; Mano valia liejasi per kiekvieną Mane priėmusįjį. Tu nematai didžiulių pokyčių. Galbūt klausi savęs, ar tavo bendradarbiavimas nors kiek padeda. Patikinu tave šiandien, kad jei atmestum Mane rytoj, Mano karalystė kentėtų. Be tavęs būtų viena Mano didžios meilės buveine žemėje mažiau. Aš jaučiu dėkingumą kiekvieną kartą, kai per tave galiu mylėti kitą. Mano dėkingumas yra galinga pokyčių jėga tave supančiųjų gyvenimuose. Tu gauni malones, kurias tik dangus gali suprasti. Tik dangus mato, kaip laukia kaupiama malonė. Ši malonė supa kiekvieną, kurį tu maldoje užtari, ir tinkamu momentu, kuomet siela atsiveria, dangus šia malone apgina ir tobulina tą sielą. Brangus, dangui nuolatos tarnaujantis apaštale, palik Man visus savo sunkumus. Visiškai atsiduok Mano apvaizdai. Tarnauk disciplinuotai dabar, ir Aš pasirūpinsiu tavo mylimaisiais. Aš tave naudoju meilės tikslui, ir noriu tai daryti dar tobuliau. Kai prarandi drąsą, pabūk su Manimi ir Aš padėsiu tau suvokti tavo vizijos ribotumą. Sutelk dėmesį į Mano valią tavo šiandienai. Stenkis išlikti dabartyje susikaupęs tarnystėje esamu momentu. Venk užsidarymo praeityje ir mąstymams apie žemišką ateitį, kurioje tavęs gali ir nebūti. Tu nežinai, kada Aš ateisiu tavęs pasiimti. Bet Aš esu su tavimi dabar, tau skaitant šiuos žodžius, ir turiu tau darbo šiandien. Kartu su Manimi mąstyk apie tai, ko Aš tavęs prašau, ir Mes kartu būsime sėkminga meilės jėga . Aš ilgiuosi tavo meilės. Kai Manimi pasitiki ir atmeti baimę, Aš esu pamalonintas. Rami ir pastovi tarnystė yra tai, ko Aš noriu iš savo mylimų apaštalų, trokštančių Man tarnauti. Būk ramybėje.  Aš esu su tavimi.

 

 

 

 

 

Vasario 1, 2010

Jėzus

Mano brangūs apaštalai, Aš jus vedu. Aš jums vadovauju. Aš vėl ir vėl jus raginu ir įkvepiu . Ar girdite Mane? Ar mokotės atskirti Mano balsą nuo pasaulio balsų? Ar girdite, kai jus raginu vis didesniam išsižadėjimui? Jūs kenčiate, žinau. Aš girdžiu jūsų maldas ir esu su jumis jūsų kančioje. Prašau, nemanykite, kad jūs kenčiate vien dėl to, kad tarnaujate Man. Pažvelkite į tuos, kurie Man netarnauja arba į tuos, kurie Manęs nepažįsta. Ar jų gyvenime nėra kančios? Aš jums padedu nugalėti pagundą manyti, kad jei neitumėte šiuo keliu su Manimi, jūs išsilaisvintumėte nuo kančios. Tai netiesa. Tiesa yra tai, kad jei nebūtumėte vienybėje su Manimi, jūs kentėtumėte be Manęs. Koks vienišas tas kentėjimas. Koks tai beviltiškas skausmas. Vietoj jo Aš jums siūlau daugybę įvairių paguodų. Aš jums suteikiu suvokimą apie tai, kaip pasiaukojimas siejasi su šventumu. Aš jums siūlau raminančias malones, kurios jums padeda paruošti savo sielą dangui ir paguosti kitus. Brangiausi apaštalai, jūs esate apsupti dangaus. Jūs esate apsupti malonės, kuri jus palaiko netgi tada, kai nesijaučiate palaikomi. Jei jaučiate, kad nebegalite stovėti, leiskite sau kristi į Mano rankas ir pabūti su Manimi. Aš jumis pasirūpinsiu ir suteiksiu viską, ko jums reikia, kad galėtumėte tęsti savo kelionę. Jūsų gyvenimas keičiasi, tai tiesa. Tai neturėtų jūsų gąsdinti. Jūs turite tikėtis permainų, nes Aš jums atskleidžiu savo planą jūsų tarnystės laikotarpiui. Aš visuomet vedu jus tik į priekį, niekada atgal. Visuomet yra judėjimas ir kitimas. Jei jūs atmestumėte tarnystę Man, jūsų gyvenimas vis vien keistųsi. Gyvenimas kinta nepriklausomai nuo to, ar jūs tarnaujate dangui. Galbūt jūs klausiate, kodėl tai sakau. Aš jums padedu atsilaikyti prieš pagundą manyti, kad jūsų įsipareigojimas Man jums atneša kančią. Jei jūs kenčiate, taip yra todėl, kad kančia yra Mano plano jums dalis. Kiekviename gyvenime bus kančios. Mylimi apaštalai, jūs taip stengiatės tarnauti dangui. Prašau, tikėkite, kad ir dangus jums tarnauja. Jūs esate saugomi ir mylimi. Jūs tik turite išlikti Mano jums nutiestame kelyje ir viskas bus gerai.

 

 

 

 

 

Kovo 1, 2010

Jėzus

Mano brangūs draugai, jūs darote pažangą. Aš, kuris viską matau, galiu įvertinti pažangą daugeliu jums neprieinamų būdų. Aš galiu įvertinti pažangą pagal jūsų šventumą, kurį jūs patirsite kaip vis didesnį savo trūkumų ir silpnybių suvokimą. Aš galiu įvertinti jūsų pažangą pagal Mano plano įgyvendinimo postūmį, kurį matau kaip padidėjusį gėrio ilgesį savo vaikuose. Galiu įvertinti pažangą pagal vis didėjantį skaičių Mano mažųjų apaštalų, pasiryžusių skleisti Mano gydančiąsias malones. Aš esu pamalonintas. Jūsų laikas žemėje bus kiek įmanoma išnaudotas, jei tik jūs išliksite susitelkę ties Mano dalyvavimu jūsų dienoje. Tiek daug priklauso nuo Mano buvimo su jumis supratimo. Nuo jo labiausiai priklausys jūsų paguoda šiuo permainų laikotarpiu: ir todėl Aš dabar pas jus šitaip ateinu.  Aš paruošiu jus, Mano draugai, tam, kad jūs galėtumėte paruošti kitus. Mano Bažnyčia dūsauja; tai yra žengimo į atnaujinimo laikotarpį pastangų atodūsiai. Jūs jaučiate šią skausmingą įtampą, bet taip pat jaučiate ir Manosios vilties kibirkštį. Brangūs apaštalai, dėl kokios gi, jei ne svarbios, priežasties Aš pas jus taip ateičiau? Kam gi Aš užtvindyčiau savo Bažnyčią malonėmis, jei ne tam, kad ją atnaujinčiau? Prašau. Aš jus raginu džiaugtis. Aš nešu jums išganymą, o jūs esate šio išganymo šaukliai. Ar šauklys yra liūdnas ir nusivylęs? Žinoma, ne. Tas, kuris praneša žinią apie Karaliaus sugrįžimą, stovi spindinčiomis akimis, pilnas laukimo ir laimės. Būk tokiu dėl Manęs pasaulyje, kuriame daugelis skleidžia tamsą. Būkite besidžiaugiančiais Šviesos šaukliais, kad kiti galėtų matyti savo ateitį.

 

 

 

 

 

Balandžio 1, 2010

Jėzus

Mano brangūs apaštalai, Aš esu su jumis. Aš su jumis kiekviename jūsų patiriamame iššūkyje. Matau jūsų kovas ir kasdien suteikiu viską, ko jums reikia tam, kad Man tarnautumėte. Jei tu paaukoji Man savo dieną, ji priklauso Man. Tavo valia yra paaukota dangui, o dangus ją pakeičia Manąja valia. Kaip tai patiri tu? Daugumą dienų tavo tarnystės Man patirtis tau yra paslaptis. Ar galėtų būti kitaip, jei tu žvelgi akimis, kurios dar nematė dieviškos vizijos? Diena po dienos tu aukoji Man savo valią, o Aš diena po dienos panaudoju šią auką tam, kad per tave švelniai ateičiau pas kitus. Ar tu jauti, kad tau sekasi? Ar kartais jauti, kad tau nesiseka? Vargšai mažieji apaštalai, Aš suprantu jūsų klausimus ir jūsų abejones. Užtikrinu jus, kad savo žmogiškoje patirtyje Aš kiekvieną akimirką nejaučiau, kad Man sekasi. Dažnai Aš jaučiausi priešingai. Dažnai jaučiausi gundomas tikėti, kad Aš nuvyliau Tėvą. Kartais, žmogiškos pagundos akimirkomis, Aš klausiau ar iš tiesų užtenka vien tik meilės. Ar meilė galėjo atverti žmonių širdis į gėrį? Ar meilė galėjo įtikinti Dievo vaikus, kad jie priimtų nuostabųjį Tėvo planą žmonijai? Taip, prašau, tikėk, kad Aš kenčiau gundymus. O dabar ir tu kenti gundymą. Tavo gundymai, iškentėti dėl Tėvo, kartu su Manaisiais atneša raminančias malones kitiems. Tu, Mano nuostabusis apaštale, tarnauji, nežiūrint pagundų Mane palikti. Kai kiti nueina, tu ištveri. Tu ištveri dėl Manęs, kaip ir Aš ištvėriau dėl tavęs. Mano požiūriu viskas yra gerai, nežiūrint tavo kentėjimų. Mano planas yra tobulas, ir jei tu tarnauji Man, klausydamas Mano balso, nėra jokių problemų. Jei tu netarnauji Man ir nesiklausai Mano balso, tuomet tu turi daugybę problemų ir ateityje jų turėsi. ,,Oi”, tu sakai, ,,Jėzau, aš Tavęs klausausi ir vis vien turiu problemų.” Mes turime atskirti dideles problemas nuo mažų. Mažos problemos yra kentėjimai, kuriuos tu ištveri dėl Dievo valios. Didelės problemos yra tos, su kuriomis tu susiduri pakeitęs Mano valią savąja valia. Ar meldiesi? Ar nuolat bendrauji su Manimi? Ar klausi Manęs, ko iš tavęs noriu Aš situacijose, kuriose tu nesi tikras? Ar pabūni tyloje galvodamas apie dangų ir dangaus planą tavo dienai? Jei į šiuos klausimus tu atsakai ,,taip”, Aš užtikrinu tave, kad tavo problemos yra tokios, su kuriomis yra susitvarkoma. Ar manai, kad Aš nekreipiu dėmesio į tavo dūsavimus ar nusigręžiu nuo tavo baimių? Aš esu su tavimi. Aš niekada tavęs neapleisiu. Mano planas bus vykdomas per tavo ištvėrimą ir ištvėrimą daugelio kitų, tokių kaip tu, apaštalų. Aš esu taip pamalonintas, kai jūs meldžiatės vienas už kitą; taip jūs iš anksto patiriate Mano dėkingumą. Jūs matote Mano dėkingumą malonėse, kurias kiti gauna per jūsų užtarimą. Džiūgaukite. Aš atsiliepiu į jūsų skausmą ir atsakau į jūsų maldas. Tikrai Aš esu su jumis.

 

 

 

 

 

Gegužės 1, 2010

Jėzus

Mano brangūs apaštalai, jūs taip dažnai esate asmeniškai puolami, kai stengiatės skelbti Gerąją Naujieną. Tai kelia pagundą Gerosios Naujienos tikrumą susieti su jūsų asmeniniu šventumu. Jūs suprantate, kad, deja, jūsų šventumui daug ko trūksta, nes jūs tarnaujate ribojami savo  netobulo žmogiškumo. Ar tai sumažina galią Gerosios Naujienos, kuria dalintis jūs esate pašaukti? Ar tai sumažina Gerosios Naujienos tikrumą? Ne. Jūsų netobulas žmogiškumas greičiau liudija Gerosios Naujienos galią. Taip, Gerosios Naujienos užmojis yra toks, kad kiekvienas Mano mažasis apaštalas, nežiūrint jo žmogiškų trūkumų, tampa tikruoju šaukliu. Kiekvienas jūsų turite unikalias savybes nešti Gerąją Naujieną sužeistam pasauliui. Matai, brangiausias apaštale, geriausiu Mano pavyzdžiu tu tampi priimdamas savo paties skausmą ir atsiverdamas išgijimui. Noriai priimdamas išgijimą ir augdamas, tu parodai kitiems tai, ką Aš siūlau pasauliui šiuo Atnaujinimo laikotarpiu. Nuostabioji žmonija, koks skausmingas yra Mano troškimas tave gydyti, guosti ir nuvesti pas Tėvą, kur tu surasi amžiną kilnumą ir pasitikėjimą. Aš skausmingai trokštu, kad tu priimtum Mano meilę. Yra žmonių, kurie  laukia trokšdami Mane patirti, tačiau Aš būsiu jiems atneštas per tavo visišką atsidavimą Man. Ar Aš apsunkinu tave savo darbu? Ar Mano draugystė tau yra sunkus kryžius? Leisk Man tave užtikrinti, kad tik per šį kryžių tu surasi savo džiaugsmą.

 

 

 

 

 

Birželio 1, 2010

Jėzus

Brangiausi apaštalai, esate pavargę? Klausiate, kodėl tarnystė Man reikalauja tokio šventumo? Aš žinau, kad jūs ne visuomet suprantate ryšį tarp jūsų kančių ir malonių, kurias Aš siunčiu kitiems. Tai jums nėra aišku tuo metu, kai nešate sunkų kryžių, reikalaujantį didelio pasitikėjimo. Kai būsi su Manimi amžinybėje, tu suprasi šį ryšį ir džiaugsiesi, kad pasilikai Mano tarnystėje, nežiūrint jos keliamų reikalavimų. Aš kviečiu ir kviečiu, ir vėl kviečiu, o tu atsiliepi ir apisiliepi, ir vėl atsiliepi. Mano brangūs apaštalai, jūs esate įpratę sakyti Man „taip“, ir jūs tai darote diena iš dienos. Dienos eina, ar ne? Viena po kitos pasibaigia dienos, o jūs gaunate malones pasauliui. Taip viskas jums yra suplanuota, brangiausi Tėvo vaikai. Jūsų prašoma būti gerais ir šventais, o Tėvas atlygina laikydamas jūsų intencijas arti savo širdies. Ten, kur šiuo metu esi pasiųstas, yra malonė. Ar jauti tai? Ar pasitiki Manimi? Aš esu su tavimi. Aš tavęs neapleidau. Ar atsilaikysi prieš pagundą Mane palikti, kai Aš reikalausiu tavo atsidavimo? Jei prašysi Manęs ištvėrimo malonės, Aš tau ją suteiksiu. Ji yra Mano dovana. Tačiau tu turi šios dovanos prašyti, o po to ją priimti. Jei tu iš visų jėgų stengiesi tarnauti, o vis vien jauti, kad tau nesiseka, tu turi leisti laiką su Manimi ir pažvelgti į nesėkmės sąvoką iš dangiškos perspektyvos. Tu gali atrasti, kad Mano akyse tau sekasi, nors pasaulis ir neįvertina tavo indėlio. Viskas gerai. Nebijok nuovargio. Bijok tiktai apsisprendimo Mane palikti. Atmink, kad Aš niekada tavęs nepaliksiu. Niekada.

 

 

 

 

 

Liepos 1, 2010

Jėzus

Mano mylimi apaštalai, per jūsų atsidavimą, Aš siunčiu malones į pasaulį. Jūs nematote malonių, bet kartais matote jų veikimą. Kai matote, kaip veikia Mano per jus siunčiamos malonės, džiūgaukite. Dėkokite Man. Jūsų dėkingumas Mane guodžia. Jūsų dėkingumas ir jus pačius džiugiai nuteikia. Aš noriu, kad jūs būtumėte džiugūs, brangūs apaštalai, nes Aš jums duodu tiek daug. Jūs bendradarbiaujate su Manimi ir sunkiai dirbate, tai tiesa, bet jūs taip pat gaunate naudos, nes Mano širdis yra tokia dėkinga už jūsų ištikimybę, kad Aš skubu atsakyti į jūsų maldas už jūsų mylimuosius ir už visą pasaulį. Kai keliauninkas nueina trumpą atstumą, jis šiek tiek pavargsta. Kai keliauninkas nueina didesnį atstumą, jis dar labiau pavargsta. Kai keliauninkas keliauja atstumą, apimantį jo visą žemišką gyvenimą (taip yra jūsų atveju), jis supranta, kad nuovargis bus jo palydovas. Ši draugija turėtų nuveikti du dalykus. Pirma, tai turėtų susieti išganytąjį su jo Išganytoju, nes Aš taip pat patyriau nuovargį ir taip pat pašvenčiau savo gyvenimą Karalystei. Kitas dalykas, į kurį nuovargis jus turėtų vesti – stiprus poreikis pritaikyti tarnystę prie Mano tempo, kuris visuomet yra ramus, o ne skubantis. Aš prašau ramaus ir pastovaus tempo. Aš nenoriu neryžtingumo tarnystėje, ne, bet taip pat nenoriu neatsakingo jūsų požiūrio į savo fizinę ar dvasinę gerovę. Jei stovite šalia šaltinio ir iš jo neatsigeriate, jūs išsenkate, nepaisant to, kad esate prie pat šaltinio. Atsigerkite, brangieji apaštalai. Kasdien patys patirkite tą malonę, kurią kitus raginate priimti. Aš esu su jumis ir nuolat jus maitinu. Jūs turite malonę šiandienai. Jūs turėsite sugrįžti pas Mane rytoj ir priimti malonę, skirtą rytdienai. Aš noriu, kad Mano mylimi apaštalai būtų sustiprinti ir suteikiu jiems tą sustiprinimą. Brangūs draugai, viskas gerai. Aš sunkiai dirbau ir jūs dirbate sunkiai, bet jums bus suteikta visko, ko reikės. Aš esu jums toks dėkingas. Aš esu taip pamalonintas. Tikėkite Manimi, kai tai sakau. Pasauliui labai reikia, kad jūs priimtumėte Mano dėkingumą, nes jei jūs nepriimsite Mano dėkingumo, pasaulis iš tiesų nesupras Manęs ir nesupras tarnystės Man. Žmonės turi žiūrėti į jus ir matyti, kad tarnystė atneša palaiminimus. Aš esu su jumis ir Mano dėkingumas jums bus akivaizdus visą amžinybę.

 

 

 

 

 

Rugpjūčio 1, 2010

Jėzus

Išlikite ramūs savo darbuose, brangūs apaštalai. Neskubėkite, tačiau ir neatidėliokite. Kur betarnautumėte, nenustokite tarnauti dangui. Jei esame kartu, einame ramiai. Jei darbuosiesi be Manęs, galimas dalykas, pernelyg skubinsies arba uždelsi. Aš neskubu, tačiau ir neatidėlioju. Šiandien pasitikrinki. Patikrink savo tempą. Jei tavo tempas yra nekintantis, o tu esi ramus, tuomet viskas gerai. Jei tavo tempas pernelyg greitas, o tu pats neramus, gali būti, jog pamiršai, kad darbas, kurį tu atlieki, yra Mano, o ne tavo paties. Jei nustojai dirbti dangui, nes jautiesi liūdnas, suirzęs ar išsigandęs, tai yra ženklas, kad tau reikia Manęs, kad tave atnaujinčiau ir sugrąžinčiau tikėjimą tuo, jog Mes esame drauge.  Aš kalbu tau apie nuolankumą ir prašau, kad nesureikšmintum savo darbo rezultatų, nes tavo dienos vaisiai nuo tavęs nepriklauso. Daugelį dienų tu nematysi jų vaisių. Daugelį dienų tu jų nesuprasi. Taip yra, nes Mano mylimi draugai ribotai suvokia dangaus galią ir kantrybę. Jei dangus turi tikslą, jis pradeda ruoštis anksti. Didžioji dalis jūsų tarnystės, Mano brangūs apaštalai, yra ruošimas dirvos atsivertimams, kurie įvyks ateityje. Brangieji apaštalai, tokie artimi Man, ar galite tai priimti? Ar pasitikėsite Manimi? Prie namo statymo prisideda daug žmonių. Pagalvokite, kas vyksta iki statybų. Visos detalės turi būti suplanuotos ir pagamintos, o po to surinktos. Gali būti, kad žmonės, kurie pagamino detales, niekada nepamatys pastato, sukurto jiems bendradarbiaujant. Taip ir Dievo Karalystėje. Daug rankų šiame pasaulyje dirba rinkdami detales rūmams, kuriuos Tėvas nori pastatyti savo Bažnyčiai žemėje. Jūs esate Mano uolūs darbininkai, džiaugsmingai tarnaujantys Karaliui. Aš jums dėkoju, brangūs draugai. Aš raginu jus pasitikėti, būti kantriais ir vykdyti Mano planą ten, kur Aš jus siunčiu. Džiūgaukite. Skleiskite kitiems laimę, kylančią iš žinojimo, jog esate mylimi ir saugomi.

 

 

 

 

 

Rugsėjo 1, 2010

Jėzus

Išlikite ramūs savo dienose, brangūs apaštalai. Galbūt jūs mokotės eiti lėčiau ir tai jums padeda išlaikyti ryšį su Manimi. Kokie palaiminti esate, jei ši pamoka įsišaknijo jūsų gyvenime. Stenkitės taip gyventi, nes jei eisite metodiškai, su Manimi, didžios malonės jums bus prieinamos. Kartais žmonės nesuvokia, kokias malones atneša jų bendradarbiavimas su Manimi. Taip yra geriausia, brangūs apaštalai. Būkite kaip maži vaikai, kurie numetę šūsnį lapų nuo tilto į upelį, nueina šalin. Lapai plaukia upeliu be vaiko pastangų. Taip ir jūsų kasdieninė tarnystė įplaukia į didžiulę Bažnyčios upę. Iš tiesų jūsų nuosekli tarnystė vienaip ar kitaip įtakoja visą Bažnyčią ir kai jūs darbuojatės, ir kai ilsėsitės. Kiekvieno jūsų tarnystė yra daugelio kitų žmonių tarnystės rezultatas. Jūsų tikėjimas buvo ugdomas ir formuojamas prieš jus tarnavusių žmonių pasiaukojimo dėka. Būkite dėkingi už jų pasiaukojimą, ir patys tarnausite noriai bei dosniai tiems, kurie šalia jūsų, ir tiems, kurie ateis po jūsų. Brangūs draugai, Aš per kiekvieną iš jūsų siunčiu ugdymą, kuris labai tiksliai atitinka šio laikmečio poreikius. Dėl to prašau, kad išlaikytumėte savo dėmesį nukreiptą į Mane ir į tai, ko Aš iš jūsų noriu. Aš noriu, kad būtumėt šventi. Aš galiu atnešti į pasaulį didžiausią gailestingumą, jei tik mano mylimi draugai Man padeda. Nekreipkite dėmesio į vienybės priešo pakišamas priežastis nesutarti su jus supančiais žmonėmis. Sutelkite dėmesį į Jėzaus prašymą nekreipti dėmesio į kitų trūkumus ir tarnauti kartu darnoje. Brangūs apaštalai, be vienybės mes nieko nepasieksime. Mūsų meilės žygis pasiseks tik tuomet, jei susitelksime į meilę. Meilė nugali viską, net ir giliausią kančią. Nes kai vienas Dievo vaikų yra visko netekęs, truputis meilės jam yra kaip didžiausia šventė. Aš, jūsų Jėzus, dabar esu vargšas ir maldauju jūsų meilės. Teisti palikite Man, nes tik Aš galiu teisti. Jūs turite mylėti, nežiūrint visų jūsų sužeidimų. Aš esu labiausiai nukentėjęs nuo neteisingumo, tad Aš esu geriausias guodėjas. Atneškite savo kentėjimus Man ir Aš jums duosiu meilę, kurią jūs dalinsite kitiems nuo Manęs. Žiūrėkite į Mano darbą rimtai, brangūs apaštalai. Tai svarbu.

 

 

 

 

 

Spalio 1, 2010

Jėzus

Mano brangūs apaštalai, jūs gyvenate žemėje tokiu metu, kai aplink jus vyksta daugybė pokyčių. Dievo vaikus veikia nusiminimo ir veiksmo pilna aplinka. Kai kurie yra veikiami teigiamai ir kai kurie – neigiamai. Kas jaučiasi teigiamai kančios akivaizdoje? Aš klausiu, nes noriu, kad žvelgtumėte į kančią pasitikėdami Dievu ir Jo planu visiems Dievo vaikams. Jei pasitikite Dievu, į savo ar kitų žmonių kančią žvelgsite paprasčiau. Jei kenčiate, esate pašaukti ištverti, bet ne be Dievo ir Jo malonės. Jei kenčia esantys šalia jūsų, esate pašaukti suteikti paguodą ir, jei tik įmanoma, – pagalbą. Jums suteikta malonė suprasti, koks turi būti atsakas į jūsų pačių ar kitų žmonių kančią. Kiekvienoje gyvenimo patirtyje gali būti gundymų. Jei jums viskas gerai, galite būti gundomi būti abejingais daugybei Mano teikiamų malonių. Man labiau patiktų, jei tokiais laikotarpiais jūs garbintumėte Mane ir būtumėte budrūs pagalbai kitiems. Jei jūsų gyvenime yra sunkumų, galite būti gundomi manyti, kad Dievas negirdi jūsų maldų. Aš norėčiau, kad tokiais laikotarpiais jūs praktikuotumėte pasitikėjimą Manimi. Aukokite Man savo kentėjimus širdimi, kuri noriai, o ne su apmaudu dalinasi Mano patirtimi. Brangūs apaštalai, mes esame kartu. Ši vienybė visuomet yra Tėvo valia. Viskas gerai. Jei kenčiate, nepasiduokite pagundai atsiskirti nuo Manęs. Aš niekada jūsų nepaliksiu ir panaudosiu jūsų kentėjimus tokiais būdais, kurių jūs dar nesuprantate. Jūs suprasite vėliau ir būsite labai dėkingi Man už tai, kad suteikiau šias mokymosi galimybes. Džiūgaukite. Aš visuomet su jumis.

 

 

 

 

 

Lapkričio 1, 2010

Jėzus

Brangus apaštale, tikėk Mano gera valia tau. Aš matau, kad kartais tu pamiršti, jog turi mylimą ir ištikimą draugą. Aš esu toks draugas, kuris niekuomet nuo tavęs nepavargs ir kuriam tu niekada nenusibosi. Esu su tavimi ir ramybės laikotarpiais, ir kai patiri sunkumus. Man tu esi brangus kompanionas bet kurią akimirką,  nepriklausomai nuo tavo nusiteikimo. Pamąstyk apie žmogų, kurio draugijos tu ilgiesi ar ilgėjaisi praeityje. Vien tik mintis apie buvimą šio asmens draugijoje tau galėtų suteikti paguodą. Su šiuo žmogumi tu jauteisi saugiai, patogiai ir patyrei džiaugsmą. Tu galėjai būti savimi jo draugijoje. Brangus apaštale, toks asmuo tau esu Aš. Toks asmuo Man esi tu. Mes pritampame vienas prie kito. Kai esi su Manimi, esi su tuo, kuris tave tobulai supranta ir myli. Mano meilė yra supratinga, užjaučianti ir pastovi. Mano meilė tau ištvers bet kokią įtampą ar skausmą, klaidą ar jausmų audrą. Aš niekuomet tavęs neapleisiu. Aš visuomet tave mylėsiu ir visuomet priimsiu tave į savo širdį. Su Manimi tu surasi atsakymus ir aiškumą. Kartais, brangus apaštale, tu baiminiesi, kad Aš nesuteiksiu tau reikalingų atsakymų. Tai netiesa. Jei tau reikia iš Manęs atsakymų, tu juos gausi. Jei tau yra būtina keisti kelio kryptį, Aš tave nukreipsiu. Tavo maldos akimirksniu pasiekia Mano širdį ir Aš džiaugiuosi, kad su savo prašymais tu ateini pas Mane. Neįmanoma, kad mylimas apaštalas būtų atstumtas. Nemanyk, kad Man nerūpi tavo skausmas ir kad esu abejingas tavo kančiai. Tu, brangus apaštale, parodei, jog tau rūpi Mano skausmas, kuris visuomet yra susijęs su žmonijos skausmu. Tai įkvepia Mano širdį didžiausiam dosnumui. Aš atsakau į tavo maldas stebuklingu būdu. Vieną dieną tu pamatysi, kad Mano atsakas į tavo maldas suteikė didžiausią įmanomą naudą. Daugybė nelaimių neįvyksta dėl tavo maldų. Didžiausias gailestingumas liejasi į tavo mylimuosius tavo maldų dėka, nors tu ir patiri siaubingą skausmą, jei jie kenčia arba jei yra būtina išsiskirti, ypač tuomet, kai išsiskyrimas būna netikėtas. Aš esu gailestingasis Kristus visose šiose aplinkybėse. Tu suprasi, brangus drauge. Tikėki savo maldomis. Tikėki Mano gailestingumu. Tikėk, kad tavo tarnystė neša vaisius ir tikėk Mano dėkingumu netgi tuomet, kai tu jo nejauti.

 

 

 

Gruodžio 1, 2010

Jėzus

Mano brangūs apaštalai, kartu Mes žengiame pirmyn. Žmonija dejuoja dėl vykstančių permainų, tačiau dangaus tarnai tampa vis šventesniais. Jūs esate šventumo kelyje. Brangūs apaštalai, jūsų šventumas yra svarbiausias; jis turėtų būti jūsų didžiausias rūpestis. Aš noriu, kad jūs suprastumėte savo pažangą. Vietoj to, kad būtumėte blaškomi pasaulio permainų, jūs jose dalyvaujate per savo asmeninį įsipareigojimą likti susietais su Mano valia kiekvienai jūsų dienai. Per atsidavimo maldą jūs aukojate savo tarnystę, o Aš ją priimu ir naudoju tam, kad išmokyčiau kitus tikro šventumo. Žvelgiant iš šalies matosi, kad jūs sunkiai dirbate. Žvelgiantiems į jus turbūt akivaizdu, kad atsidavimas jums kainavo jūsų pačių planą. Jūs atidavėte tą planą Man, o Aš vietoj jo daviau savo planą. Nėra lengva priimti Mano planą jūsų gyvenimui; kartais tai yra ypač sunku, tačiau jūs nesustojate. Jūs siekiate absoliutaus Mano valios priėmimo. Kaip tik to Aš jūsų prašau ir kaip tik to Manęs prašė Tėvas. Visiškas atsidavimas. Jei norite sužinoti apie tokį atsidavimą, tiesiog pažvelkite į Mane ant kryžiaus. Mano Kančia padės jums suprasti, kur atsidavimas Mane nuvedė. Jūsų džiaugsmas tarnystėje padės kitiems suprasti, kur atsidavimas nuvedė jus. Prašau, būkite džiaugsmingi. Jūsų džiaugsmas teikia pasauliui viltį. Džiaugsmas yra užkrečiamas. Ir viltis yra užkrečiama. Kančia praeina, o jūsų atsidavimas lieka. Aš grįžtu. Sakau jums tai, nes noriu, kad būtumėte pasiruošę ir kad padėtumėte pasiruošti kitiems. Viskas gerai. Kūdikis Karalius žvelgia į Jo besiilgintį pasaulį. Neškite Mane kitiems, kad ir jie galėtų būti Mano sugrįžimo šaukliais.

 

 

 

 

 

Sausio 1, 2011

 

Jėzus

Mano draugai, ar girdite Mano balsą? Ar jaučiate Mano buvimą? Noriu jus patikinti, kad Aš esu. Aš trokštu, kad jūs tuo įsitikintumėte tam, kad galėtumėte pasikliauti Mano parinktu planu jūsų gyvenimui. Žinau, kad jūs jaučiatės gundomi sukilti prieš Mano planą jums. Jei ne šiandien, tai kitomis dienomis, o galbūt jūs patiriate šią pagundą kasdien. Galbūt jūs kenčiate ir klausiate, kodėl Aš tai leidžiu, nes juk galėtumėte daugiau nuveikti, jei jūsų gyvenime nebūtų kryžiaus. Pamąstyk akimirką apie tai, kas būtų atsitikę, jei Aš būčiau atsisakęs savo kryžiaus ir vien tik pamokslavęs. Kas būtų likę Mano gyvenimui pasibaigus? Pamąstyk apie Kančios atsisakymą šiandieniniame tikėjimo gyvenime. Kaip mes galime skelti Evangeliją, jei nenorime priimti kryžiaus, neišvengiamai lydinčio Evangelijos skelbimą? Ne, brangiausi draugai. Tam, kad teisingai atstovautume Dievo Karalystę kitiems, mes turime būti pasiruošę aukotis, o kai kuriais atvejais paaukoti net ir savo gyvybę. Jūsų darbo didybė atsispindi sielose tų, kurių gyvenimus jūs paveikėte tiesiogiai ir tų, kurių gyvenimus paveikė kiti žmonės, nes jūs sutikote su Mano planu. Mano jums paskirtas planas atneš didžiausią naudą kenčiantiems dėl vienišumo ir atskirtiems nuo džiaugsmo. Šitoks liūdesys! Jei Man tarnaujate, Aš jums dėkoju. Jei svarstote, Man jūsų reikia. Jei nešate sunkų kryžių dėl atsidavimo dangui, Aš jumis džiaugiuosi. Visais šiais atvejais Aš esu su jumis. Aš jus raginu šia tiesa tikėti ir ja gyventi. Kai jūsų laikas žemėje pasibaigs, jūs žvelgsite į Mano Karalystę ir regėsite naudą, kurią jai atnešė jūsų tarnystė. Gyvenimas niekam nėra lengvas ir kiekvienas patirs pagundų. Būkite tikri, kad galite remtis Mano stiprybe, kai jaučiatės silpni. Jūs ne visuomet jausitės užtikrinti, tačiau privalote gyventi tikėjimu. Jei padarysite tai dėl Manęs, Aš per jus uždegsiu meilės ugnį. Kovoti yra žmogiška, tačiau jūs nebijokite šios kovos, nes būtent dėl jos kiti mato galią To, kuris veikia per jus.

 

 

 

 

 

Vasario 1, 2011

Jėzus

Brangiausi apaštalai, Aš esu čia, pasirengęs klausytis jūsų maldavimų. Aš girdžiu, kaip iš vienišumo dejuoja jūsų širdys, nes jūs tarnaujate dangui, kai tuo tarpu jus supantys dangui netarnauja. Jūs tarnaujate šalia žmonių, kurie vadovaujasi pasaulio standartais arba gyvena kitokiu pašaukimu.  Iš tiesų, žinau, kad kartais jūs klausiate, kodėl Aš paskyriau jus būti ten, kur dabar esate. Aš viliuosi, brangūs apaštalai, kad tokie abejonių laikotarpiai yra trumpi. Aš tikiuosi, kad jūs vis mažiau galvosite apie tai, kodėl turite tarnauti ten, kur dabar esate, ir vis daugiau laiko skirsite tobulesniam tarnavimui. Matote, savęs lyginimas su kitais niekada neduos vaisių. Tu esi unikalus. Darbas, kuri Aš tau paskyriau yra unikalus, ir tu turi saugotis įpročio tempti savo pašaukimą kaip sunkią naštą, sugriovusią tavo džiaugsmą. Ne taip apaštalas turi priimti savo pašaukimą. Apaštalas žvelgia per savo pašaukimą kaip per prizmę, per kurią regimos nesuskaičiuojamos nuostabiausios šventumo ir džiaugsmo galimybės. Iš tiesų kiti turi suvokti tave kaip neatskiriamą nuo tavo pašaukimo. Tu turėtum tapti savo pašaukimu. O, brangūs apaštalai, Aš žinau, jog nešate kryžių, susijusį su šventu pašaukimu, bet ar nematote, kad oriai nešamas kryžius labiau nei kas kita liudija Mano buvimą jūsų gyvenime ir, iš tiesų, pasaulyje? Visomis aplinkybėmis Aš jus laiminu ir priimu į savo širdį, kurioje jūs rasite jums taip reikalingą nuraminimą ir kryptį. Malonės kiekvieną akimirką yra pasiekiamos jums, o per jus ir kitiems. Kuo daugiau malonės Aš per jus siunčiu, tuo labiau palaimintas yra pasaulis ir tuo labiau pašventinti esate jūs. Savo širdyse ir savo veiksmais artinkitės prie Manęs ir iš tiesų pasaulis suras meilę, kurios ilgisi. Taip, tu aukojiesi, atsakydamas į Mano šauksmą, tačiau planas vykdomas ir pasaulis atnaujinamas geros valios žmonių pastangomis. Džiūgauki, nors ir neši kryžių. Mes atliekame vieną teisų reikalą – meilės reikalą.

 

 

 

 

 

Kovo 1, 2011

Jėzus

Būkite ramūs, brangūs apaštalai. Aš jus raginu kasdien stengtis būti ramiems. Jūsų įsisąmoninimas, kad pasauliui keičiantis Dievas išlieka toks pats, atneš naudą visiems jus supantiems. Aš nesikeičiu. Aš esu su jumis, o priežastis, dėl kurios raginu spinduliuoti ramybę, yra ta, kad priešas sėja baimės sėklą Dievo vaikuose. Galbūt jūs pamanysite, kad šitą Mano prašymą išpildyti yra per sunku. Brangus Mano širdies drauge, akimirką pamąstyk. Kas trikdo tavo ramybę? Kurie žmonės? Kurie įpročiai? Kurie užsiėmimai? Klausk savęs, kodėl šie žmonės ar dalykai trikdo tavo ramybę. Atsakymų tu turi  ieškoti kontempliuodamas Mane ir dangiškus dalykus. Tik tuomet tu galėsi be vargo pastebėti kontrastą tarp dangaus teikiamos ramybės ir sumaišties, kurią sukelia pasaulis. Tavyje esanti Dvasia veda tave į tylą netgi neišvengiamai užimto gyvenimo sūkuryje. Jei dirbsi Man, net ir būdamas užsiėmęs ar bendraudamas su žmonėmis tu išsaugosi savo ramybę, nes priimsi Mane ir neši Mane kitiems. Kai esi su tokiu žmogumi, kuris nepajėgia priimti Mano meilės, toji meilė nėra išvaistoma;  ji  palaimina tave patį ir pasilieka su tuo žmogumi, kol jis ją pajėgia priimti. Dirbdamas Man tu drausmini save, kad išliktum ramybėje, nes Aš esu ramybė.  Aš esu taika. Aš esu meilė. Aš taip dažnai tavęs prašau, kad išsiskirtum iš pasaulio, ir tu tai padarysi savo ramybe. Atmink, kad Aš su tavimi, ir tu skleisi ramybę.

 

 

 

 

 

Balandžio 1, 2011

Jėzus

Brangiausi apaštalai, jūs tarnaujate Man nepaisydami išbandymų ir gundymų. Tai todėl, kad Mane sekate ir Man tarnaujate, esate vadinami apaštalais. Nė vieno žmogaus gyvenimas nėra lengvas ir be kovų, ir Aš žinau, brangūs apaštalai, kad jūs taip pat patiriate sunkumus. Tie sunkumai yra reikšmingi, nes juos iškentėdami jūs išmokstate save valdyti. Kai iš Manęs gautu šventumu nugalite sunkumą, jūs dvasiškai sustiprėjate, o kai sunkumai jus ištinka vėl, jūs į juos jau žiūrite kitaip ir elgiatės kitaip. Jums sunkumai nėra netikėti, nes jūsų patirtis rodo, kad bendrai gyvenime, o ypač tarnystėje Man, jų  būna. Jūs žiūrite į sunkumus kitaip, nes žinote, kad Aš esu su jumis šiandien taip pat kaip ir praeityje. Be to, jūs suprantate, kad sunkumai praeina. Kas lieka po to, kai jie praeina? Jusų atsidavimas Man išlieka ir Mano jums paskirtas darbas išlieka. Jūs nesate nugalėti, o Man reikia jūsų pagalbos. Tad mes: Aš – Jėzus – ir Mano apaštalai, einame toliau. Darbas tęsiasi, o paguoda ir išganymas ir toliau teikiami Dievo vaikams. Būkite ramybėje, brangūs draugai. Aš esu su jumis ir jūs dalyvaute Mano Atnaujinimo plano vykdyme.

 

 

 

 

 

Gegužės 1, 2011

Jėzus

Brangiausi apaštalai, meilės pilna širdimi šiandien Aš kalbu jums. Esu dėkingas jums už  nuolatinę tarnystę. Aš dėkingas už jūsų ištikimybę Atnaujinimo planui. Jei kažkas trukdo tau visiškai atsiduoti Mano valiai, Aš tau tai atskleisiu. Ar tu priimsi Mano šviesą? Ar leisi Man tave vesti į vis didesnį šventumą? Aš  to noriu. Noriu, kad augtum šventumu. Galbūt tu to bijai, nes nuogąstauji, kad Aš paprašysiu tavęs daugiau, nei gali duoti. Užtikrinu jus, brangūs apaštalai, jog neprašysiu nieko, ko negalite Man duoti. Aš prašysiu, kad tarnautumėte Man kiekvienas pagal Mano jums suteiktas dovanas. Aš jus raginu į gilesnį artumą su Manimi ir Mano širdimi. Mano širdis be perstojo plaka meile žmonijai. Mano širdies plakimas yra jūsų užsidegimo nuolat skleisti evangelinę žinią šaltinis. Per daug Dievo vaikų gyvena be vilties. Vilties stoka priveda juos prie save ir kitus žalojančio elgesio. Tai yra nereikalinga, brangūs apaštalai, ir jūs galite pakeisti daugelio žmonių patirtį, jei darysite tai, ko Aš jūsų prašau. Tačiau jūs turėsite būti budrūs, kad išgirstumėte Mano nurodymus; todėl Aš prašau jūsų susitelkti ties gėriu savo gyvenime. Kviečiu jus susitelkti ties tuo, ką Aš ketinu per jus nuveikti. Būkite ramybėje. Aš jums padėsiu viskame ir kartu mes įteiksime Tėvui jūsų nuolat vykstančio atsivertimo dovaną.

 

 

 

 

 

Birželio 1 , 2011

Jėzus

Brangūs apaštalai, žmonija kenčia. Jei apsidairysite, jūs pamatysite, kad aplink jus Dievo vaikai, praradę ryšį su savo Tėvu. Kai vaikas kenčia, jis gali būti nuramintas, jei jo Tėvas yra šalia. Tuomet vaikas jaučiasi suprastas net ir tada, kai labai kenčia. Kai Tėvas šalia, net ir iškilus laikiniems pavojams vaikas jaučia, kad iš esmės jis yra saugus. Žinojimas, kad esi saugus, suteikia stiprybę, ištveriančią bet kokį sunkumą netgi mirties akivaizdoje. Mylimi apaštalai, tokie artimi Man, ar suprantate, kad jūs turite tai, ko daugelis neturi? Ar  suprantate, kad toji saugumo nuojauta yra jūsų tvirtasis užnugaris, su Kuriuo vieną dieną jūs susijungsite? Po to jūs jau niekuomet nebūsite pavojuje. Jūs patirsite džiaugsmo pilnatvę ne tik dėl savo, bet ir  visų jus supančių saugumo. Jūs įsiliesite į Šventųjų Bendruomenę, kuri tobulai supranta žmonijos kovas ir nenuilstamai bei džiaugsmingai darbuojasi dėl savo brolių ir seserų žemėje išganymo. Kai tavo laikas žemėje pasibaigs, tu suprasi, kokius didelius dalykus Aš nuveikiau su tavo mažais „taip“, kuriuos Man tarei savo žemiškosios kelionės metu. Tu sakysi: taip, tai tikrai buvo verta visų pastangų. Brangūs draugai, jūs tai sakysite, nežiūrint jūsų kančios ir aukos masto. Besidžiaugdamas tuo, kad keliaujate dangaus link, Aš jus raginu labai stengtis tarnauti Man, kad ir kiti turėtų saugumą bei pasitikėjimą, kuriuos turite jūs. Jei pasakyčiau, kad yra vienas paklydęs žmogus, kurį galime surasti, ar jūs nesidžiaugtumėte kartu su Manimi? Jei pasakyčiau, kad šis kenčiantis žmogus gali būti laimėtas dangui per tavo atsidavimą Man šiandien, ar tu paaukotum Man savo dieną? Ir dar vieną dieną? Kaip tik to aš tavęs prašau. Sakyk Man „taip“. Aukok Man savo dieną šiandien. Pamatyk, brangus apaštale, ką šiandien galiu nuveikti su tavo “taip“. Pažvelk į praeitį ir pamatyk, ką Aš jau nuveikiau su tavo „taip“. Žvelgdamas į praeitį, tu pamatysi, ką Aš per tave pasiekiau. Tik danguje tu pamatysi viską, ką Tėvas nuveikė per tavo buvimą Jo širdyje. Pasitikėk Manimi, nes Aš duodu ramybę tau ir per tave kitiems.

 

 

 

 

 

Liepos 1, 2011

Jėzus

Mano brangūs apaštalai, ar matote kaip Aš per jus veikiu? Būkite budrūs Mano veikimui savo dienoje ir Aš jums suteiksiu malonę pamatyti, ką pasiekiu. Pamatykite mažus palaiminimus, kuriuos Aš suteikiu kitiems žmonėms. Pamatykite paguodos blyksnius kančioje, pajuskite širdies nuraminimą, kai jaučiate nerimą. Jūs matote, brangūs apaštalai, kad Aš ne tik padedu per jus kitiems, bet ir nuolat tarnauju jums, kad jūs būtumėt stiprinami.  Aš noriu, kad būtumėte taikūs. Noriu, kad būtumėte ramūs. Aš noriu, kad suprastumėte, jog jei sakysite Man „ne“, kai kurie žmonės nebus paguosti, kai kurie negaus per jus palaiminimo ir jiems nebus suteiktos nuorodos. Jūs, Mano mylimi apaštalai, kurie išliekate tvirti tarnystėje, esate šventos rankos ir širdys. Jūsų šventos rankos ir širdys yra naudojamos tam, kad švelniai paskatintumėte kitus į tarnystę,  išgijimą, meilę Man ir visiems Tėvo vaikams žemėje. Kaip nuoširdžiai Aš prašau Tėvo jums vis didesnių palaiminimų. Kaip karštai Aš per Šventąją Dvasią raginu jus tęsti tarnystę. Žinau, kad kartais jums reikia padrąsinimo, todėl šiuo metu Aš jums parodysiu arba jūsų pačių pažangą, arba jūsų tarnystės poveikį kitiems. Ieškokite to, brangūs apaštalai, ir tuomet jūs žinosite, kad Aš esu su jumis ir naudojuosi jūsų buvimu žemėje. Kai tai matysite, būkite ramūs. Apsijuoskite šventumu ir ruoškitės toliau tarnauti ne mažiau nei iki tol. Jūs esate Man svarbūs. Aš laikau jus savo turtu šiuo pasikeitimų laikotarpiu.

 

 

 

 

 

Rugpjūčio 1, 2011

 

Jėzus

 

Brangūs apaštalai, jūs esate Mano Širdies draugai; tad būkite kantrūs Man vedant jus į šventumą. Ar norėtumėte būti šventesni? Gali būti, kad jūs laikote mano mokymą geru, tačiau jaučiatės nusivylę, nes matote, kad kai kuriomis dienomis jums sunkiai pavyksta juo sekti. Kaip tik tada jūs turite būti labai kantrūs ir pasitikėti, kad Aš jus tobulinu tokiu greičiu, kokiu reikia. Atminkite, kad, nors kai kuriomis dienomis jūs ir nematote didelės pažangos, tačiau jūsų apsisprendimas pasilikti su Manimi jūsų augimo procese nukreipia dėmesį ten, kur jis ir turėtų būti nukreiptas: į poreikį tirti savo, o ne kitų žmonių trūkumus. Kaip lengva yra matyti kito žmogaus ydas. Daug sunkiau yra atpažinti savo paties skausmą, kuris pastūmėja tave kartoti tą pačią klaidą, galbūt daugybę kartų. Taip, kantrybė pačiam sau ir kitiems yra būtina. Aš, Jėzus, esu kantrus tau. Tad ir tu turi būti kantrus sau. O tada tu turi būti kantrus kitiems. Nesileisk blaškomas įvykių. Nepasiduok pagundai manyti, kad daugybė įvykių ar dideli įvykiai reiškia, kad tu gali nukreipti dėmesį nuo savo šventumo augimo proceso. Ne, brangūs apaštalai. Aš kalbu labai rimtai, kai sakau, kad privalote labai susitelkti ties savo šventėjimo procesu, nes jūsų šventumas ir pasiryžimas jam yra esminė Mano plano nešti paguodą kitiems dalis. Leiskite Man pasirūpinti pasauliu. Jei kasdien rūpinsitės savo sielos būkle ir jei mylėsite kitus, jūs vykdysite Mano planą jums. Džiaukitės. Jūs esate atsidavę Man, o Aš esu amžinai atsidavęs jums.

 

 

 

 

 

Rugsėjo 1, 2011

 

JėzusBrangūs apaštalai, šiandien Aš kalbu jums su džiaugsmu. Kai mąstau apie jūsų ištikimybę Mano gailestingumo planui, Aš jaučiu džiaugsmą. Kai mąstau apie jūsų ištikimybę šventumui, jaučiu džiaugsmą. Nesustokite savo kelyje į šventumą. Šis ramus ėjimas į švelnumo ir gerumo Dvasią padės jums gailestingai žvelgti ne tik į kitus, bet ir į save. Ar žvelgiate į save gailestingai? Kai mąstote apie savo būklę, ar esate sau geri ir gailestingi? Mano draugai, Mano brangiausi draugai, stenkitės žvelgti į save taip, kaip žvelgiu į jus Aš. Jei esate gundomi prieš gailestingumą, jūs iš tiesų esate gundomi prieš tiesą. Nes tik su meile ir gailestingumu Aš žvelgiu į jūsų dabartinę būklę ir sveikinu jūsų pastangas augti šventumu. Aš esu meilė. Aš neprašyčiau mylėti kitų, jei pats nemylėčiau jūsų. Tai nebūtų geras planas ir jis sugriūtų. Mano planas yra tobulas. Aš suteikiu tau atvirą širdį, o tu priimi Mano meilės gausą ir tuomet atstovauji Dangų, būdamas meilės šaltinis žemėje. Mylimas apaštale, šiandien pažvelk į savo širdį. Jei ten nėra meilės ir gailestingumo sau, ateik pas Mane tuoj pat ir prašyk, kad tau juos suteikčiau. Mano planas tau ir pasauliui nebus vykdomas pakankamai sparčiai, jei nesusitaikysi su savo dabartine būkle ir nesuprasi Mano tobulos meilės tau. Tavo šventumo galimybės, žinoma, dar nėra įvykdytos, ir Aš noriu, kad tu tobulėtum. Aš prašau, kad tu tai darytum su pasitikėjimu, džiaugsmu ir viltimi. Džiūgauki. Aš esu su tavimi.

 

 

 

 

 

Spalio 1, 2011

 

Jėzus

 

Viskas gerai, brangūs apaštalai. Ar tai jus paguodžia net ir pasaulyje vykstančių pasikeitimų akivaizdoje? Kodėl Aš sakau, kad viskas yra gerai, kai jūs aiškiai matote, kad sunkumai kyla daugelyje sričių? Aš girdžiu maldas Mano vaikų, prašančių Manęs palengvinti juos slegiančias kančias, keliančias jiems dvejonių dėl jų saugumo ir netgi tikėjimo. Taip dažnai Aš turiu mokyti žmoniją, kad Aš esu vienintelis tikras saugumas ir kad pasitikėjimas Manimi atneš ramybę, suteiks visą įmanomą naudą kiekvienam žmogui bei jo intencijoms. Dangaus akimis viskas yra gerai – netgi jei daugelis kenčia. Ar kenčiantys Dievo vaikai yra guodžiami tiesos? Ar jie supranta, kad Aš esu su jais ir kad Aš nugalėjau netgi mirtį? Mano draugai, jei tarp jūsų dar liko tokių, kurie nesupranta Mano meilės masto, jūsų darbas yra nebaigtas. Jei dar liko tokių, kurie nežino, kad įmanoma džiaugtis ir kenčiant, jūsų darbas yra nebaigtas. Tomis akimirkomis, kai  bijai, tu turi ateiti pas Mane. Aš tave apsaugosiu nuo visko, kas nėra Mano valia tau ir kas nėra tavo tarnystė. Ar tu būsi nugalėtas? Galvokite apie Mano galią, o ne apie savo silpnumą, brangūs apaštalai. Nesileiskite blaškomi priešo galios, nes jo galia yra iliuzija, ir netgi ši iliuzija greitai praeina. Būkite tikri, kad Aš atsversiu jūsų silpnybes kaip kad atsveriu jūsų nuostabų žmogiškumą, dėl kurio jūs esate Man dar brangesni. Ten, kur jūs esate silpni, Aš esu stiprus. Kur jūs esate pažeidžiami dėl savo žmogiškumo, Aš atsveriu savo dieviškumu; o tai, kas kyla iš jūsų, yra palaiminta ir apsaugota,  jei  tiktai jūs pasikliaujate Manimi. Tai, kad kliaujatės savimi, jūs suprasite iš savo baimės. Mąstykite apie tai, kaip Aš elgiausi žemėje. Aš pasitikėjau Tėvu ir todėl atlikdamas savo užduotis buvau švelnus ir užtikrintas. Jei užduotis buvo Tėvo valia Man, Aš ją priėmiau ir stengiausi kiek galėdamas ją įvykdyti. Jei būdavau atstumtas, Aš ramiai žengdavau pirmyn. Kai būdavau priimtas, skleisdamas Tėvo meilę Aš galėjau tobulai įvykdyti Tėvo valią. Taip ir jūs darykite, mylimieji. Darykite, ką ir Aš dariau. Aš esu su jumis ir viskas yra gerai.

 

 

 

 

 

Lapkričio 1, 2011

 

Jėzus

 

Mano brangūs apaštalai, Aš esu su jumis. Aš esu su jumis, kai jūs dirbate; Aš su jumis, kai ilsitės. Aš esu su jumis, kai esate ramūs ir kai jaučiatės sutrikę. Tačiau vis rečiau ir rečiau jūs esate sutrikę. Stebėdamas jūsų kovas siekiant šventumo ir Mano valios, Aš matau, kad jūs darote pažangą. Jūs tampate stipresni ir labiau pasitikintys Manimi. Netgi kai žmogiškai abejojate, Aš matau, kad jūs kasdien priimate Mano paguodą, palengvinančią kančias  jūsų išbandymuose. Galiausiai, pati didžiausia kančia yra apleidimas. Pats didžiausias kryžius yra būti apleistam, kai ilgiesi meilės to, kuris tau brangus. Mano draugai, žmogiškuose santykiuose dažnai vyksta nesusipratimai, kurie sukelia didžiulę kančią. Toks kryžius yra tikrai sunkus ir Aš pats jį kentėjau. Kaip tik tokiais atvejais Aš jus guodžiu didžiausiomis ir švelniausiomis malonėmis, nes Aš suprantu nesusipratimų sukeltą apleidimo skausmą. Man buvo svarbu sau priminti, kad Mano Tėvas Manęs neapleis. Tau taip pat tai yra svarbu. Aš niekuomet tavęs neapleisiu. Jei dėl mirties ar išsikyrimo jautiesi apleistas to, kurį myli, tu turi ateiti pas Mane, kad Aš galėčiau tave guosti. Aš tau priminsiu, kad danguje nebus nei ašarų, nei liūdesio, nei skausmo. Danguje tu būsi suvienytas su tais kurie, kaip ir tu, myli Mane. Niekuomet nesijaudink dėl mirusiųjų. Melskis už juos ir pasitikėk Manim. Dievo šeima yra neaprėpiamo didumo ir jai priklauso tau žinomi ir nežinomi žmonės. Tu džiaugsiesi dangumi, o dangus džiaugiasi tavimi jau dabar. Brangūs apaštalai, dangus džiaugiasi jumis dabar, kai jūs skaitote šiuos žodžius ir pripažįstate Mane kaip savo Karalių.  Pasaulyje kryžius buvo Mano sostas, tad ir tave dangus pagerbia dėl tavo kančios. Tu nebūsi apleistas nei pamirštas. Aš būsiu su tavimi, ir mes kartu toliau vykdysime dangaus tikslus tavo gyvenime. Būkite drąsūs, apaštalai. Visas dangus jums padeda ir jus saugo.

 

 

 

 

 

Gruodžio 1, 2011

 

Jėzus

 

Brangūs apaštalai, šiandien su viltimi ateinu kalbėdamas šiuos žodžius jūsų širdims. Aš viliuosi, kad Mano planai tavo gyvenimui bus įvykdyti. Ar Aš prašau tavęs, kad būtum galingas? Svarbus? Ar Man reikia, kad pasaulio akyse tu būtum labai turtingas ir įtakingas? Ar Mano planui kils grėsmė dėl tavo netobulumų ir dėl to, kad tau sunku būti šventu kiekvieną akimirką? Ar Man reikia vien tik angelų? Ar man reikia geros valios apaštalų, tarnaujančių būtent ten, kur Aš juos pasiunčiau? Jūs buvote sukurti ištverti ir netgi klestėti su savo ribotu suvokimu to, kas vyksta aplink jus ir per jus. Taip, brangūs apaštalai, Aš esu pilnas vilties. Aš viliuosi, kad jūs priimsite Mano meilę. Aš viliuosi, kad leisite Man jus kasdien gydyti. Aš viliuosi, kad per jus galėsiu mylėti ir gydyti žmones, kuriuos jūs sutiksite savo kasdieniniame gyvenime. Aš jums tiesiogiai ir netiesiogiai suteikiu daugybę Manęs pažinimo dovanų. Kartais nešu šias dovanas tiesiai į jūsų sielas. Kartais siunčiu jums šias dovanas per kitas sielas. Aš sakau, kad kartais tu būsi tas, kuris priims Mano dovanas, o kartais – tas, kuris neš jas kitiems. Mes esame vienybėje – tu ir Aš. Mes esame kartu dabar; o kai tavo laikas žemėje baigsis, tu suprasi, kaip artimai Aš su tavimi dirbau. Tu būsi toks laimingas, kai suprasi, kiek daug Mano palaiminimų per tave gavo kiti. Brangūs draugai, Aš ateinu per Kalėdas kaip Kūdikis ėdžiose, o jūs džiūgaujate. Supraskite, kad iš tiesų, kai kasdien bendradarbiaujate su Manimi savo dienoje, jūs nešate Mane pasauliui. Kai  suprasite, kaip kiti buvo laiminami dėl jūsų ištikimybės, jūs patirsite džiaugsmo pilnatvę. Taip, šiandien jūsų Kūdikis Karalius ateina pas jus su dangiška viltimi. Mylimi apaštalai, kokios bebūtų jūsų aplinkybės, Aš jums pavedu nešti šią viltį kitiems